Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Dotazníkové šetření: Zaměstnavatelé

V součinnosti s partnerem projektu „Práce v EU – proč ne?“ jsme oslovili 150 podnikatelů, firem a podniků v okrese Břeclav, návratnost dotazníků byla 50%. Těchto 75 dotazníků jsme zpracovali podle problematiky, kterou jsme šetřili:

1. Ze 150 rozeslaných dotazníků se vrátilo 75.

2. 65 firem zaměstnává absolventy škol zapojených do projektu.

3. V 90% firem pracují absolventi na postech odpovídajících vystudovanému oboru a studijnímu zaměření.

4. Ve většině podniků také využívají jazykové kompetence – zaměstnavatelé především vyžadují schopnost přímé ústní komunikace a komunikace zprostředkované (vedení telefonických rozhovorů) 82%. Zaměstnavatelé také požadují dovednosti spojené s písemným projevem – 87%. Jen velmi malý počet firem vyžaduje schopnosti překladatelské – odborné texty technická a odborná dokumentace 15%.

5. Hodnocení jazykových kompetencí absolventů z hlediska zaměstnavatelů je negativní: ze 75 firem se 15 k otázce nevyjádřilo, 5 firem hodnotí jazykové kompetence známkou 2, 25 známkou 3, 19 známkou 4 a 11 firem udělilo známku nedostatečnou.

6. Všichni zaměstnavatelé (100%) však na otázku, zda je potřeba posílit jazykové kompetence na střední škole odpovědělo ANO.

7. Také povědomí o pracovněprávních vztazích je u absolventů velmi nízké, jak dosvědčují odpovědi zaměstnavatelů na tuto otázku. 9 firem tato otázka nezaujala a ponechaly ji bez odpovědi, 1 zaměstnavatel ohodnotil znalosti absolventa 1, 2 firmy hodnotily známkou 2, 31 zaměstnavatelů považuje znalosti studentů za průměrné – známka 3, 15 firem je značně nespokojeno vědomostmi o pracovněprávních vztazích a hodnotilo je známkou 4, 17 zaměstnavatelů vyjádřilo svým hodnocením naprostou nespokojenost s právním povědomím absolventů a ohodnotilo je nedostatečnou.

8. Práce s počítači nečiní studentům a absolventům žádné potíže, zaměstnavatelé jejich kompetence hodnotili vesměs kladně: pouze 2 firmy ze 75 oslovených odpověděly na otázku orientovanou na práci s PC záporně, zbytek firem je se znalostmi a dovednostmi absolventů spokojeno.

9. Odpověď na otázku o potřebě posílení této kompetence (práce na PC) 9 zaměstnavatelů svůj názor nevyjádřilo, 29 firem je po této stránce s absolventy nespokojeno a uvítaly by prohloubení znalostí v oboru práce s PC. 37 zaměstnavatelů je spokojeno se znalostmi absolventů v tomto oboru.

Vyhodnocení

Dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit stav jazykových kompetencí absolventů, nedostatky, které brání jejich profesnímu růstu a jsou z hlediska zaměstnavatelů považovány za handicap.

Předpoklad, ze kterého náš projekt vycházel, se okresním měřítku zcela potvrdil. Jazyková vybavenost není zcela na odpovídající úrovni, je potřeba ji posílit tak, aby praktické znalosti a dovednosti umožnily našim absolventům překonat bariery a volně se „pohybovat“ v evropském prostředí. Studium jazyků se musí stát atraktivní, k tomuto cíli mohou dopomoci

Počítačové technologie, které zajistí nejen zefektivnění výuky, její sofistikovanější podobu, ale současně přimějí studenta k evaluaci svých výsledků a dalšímu samostudiu, kterému otevře cestu k lépe ohodnocené práci a lepšímu pracovnímu postu.

Dalším cílem ověřování, který měl dotazník prokázat, či vyloučit, je práce s PC- z šetření je patrné, že cca 50% absolventů práci na PC nezvládá na předpokládané úrovni, tudíž i tomto oboru je třeba věnovat pozornost, neboť počítač a nové počítačové technologie mají být prostředkem zkvalitnění jazykové přípravy.

Dotazníkové šetření také prokázalo, že střední školy, které se vychovávají střední technické kádry, by měly věnovat větší pozornost právnímu povědomí svých absolventů, neboť znalosti předpisů, dokumentů,... mohou absolventovi ulehčit, nebo ztížit vstup na trh práce nejen v ČR, ale i v EU, kam bude stále více odborníků směřovat.

Dotazník


pdf_40
Dotazník pro zaměstnavatele (pdf; 53KB)


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.