Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Dotazníkové šetření: Absolventi

Jednou z priorit a cílových aktivit našeho projektu bylo dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli a absolventy SOŠP Edvarda Beneše a OA Břeclav,

V tomto bodě se obě školy rozešly, každá zvolila svůj vlastní dotazník, zatím jsou k dispozici pouze výsledky SOŠP.

V dotazníku, který probíhal anonymně, jsme se zaměřili na otázky, které úzce souvisejí s cílem našeho projektu – tedy pokusili jsme se zmapovat spokojenost s jazykovou, počítačovou a občanskoprávní přïpraveností absolventů. Tyto kompetence jsou zpravidla podstatné při ucházení se o práci.

Bohužel ohlas na dotazník nebyl mezi absolventy příliš velký, od asi 300  písemně a elektronicky oslovených absolventů se vrátilo 110 dotazníků, z nich mohlo být zpracováno  87, proto nemůžeme námi ověřené výsledky považovat za zcela průkazné, nicméně odpovědi absolventů dokládají, že jazykové kompetence, orientaci v právních dokumentech a povýšení právního povědomí by měly být na vyšší úrovni – tedy dotovány vyšším počtem hodin.

Klasickým způsobem odpovědělo 68 absolventů, 19 odpovědí přišlo elektronicky. Z celkového počtu odpovědělo 48 mužů a 39 žen. Z oslovených respondentů pracuje v oboru, který vystudovali 43 absolventů, 32 jich pracuje v jiné oblasti a 12 dosud studuje na VŠ. Nejvíce odpovědí jsme získali od absolventů oborů zasílatelství a logistika ( 44 ).

Z průzkumu vyplynulo, že v této oblasti pracuje více než polovina maturantů, kteří tyto obory vystudovali (25).

Absolventi jsou zaměstnáni na všech pozicích, dělníci (6), střední technické kádry (15), úředníci (17), jiné zařazení (23) a řídící pracovníci (5).

V dotazníku jsme se snažili poměrně podrobně zmapovat úroveň jazykových kompetencí – kompetence ústní byla hodnocena převážně známkou 3, celkem 43 odpovědí.

Problémy jsou především se zprostředkovanou komunikací (telefonické hovory) 14 žáků hodnotilo tyto kompetence známkou 2, 25 dalo známku 4 a 3 známku nedostatečnou.

Receptivní kompetence – čtení s porozuměním, je pravděpodobně podceňována, ale působí poměrně značné potíže. 37 respondentů tuto kompetenci hodnotilo známkou 4, 26 známkou 3, 16 známkou 2 a pouze 4 hodnotili stupněm 1.

Práce s textem - nutnost přeložit odborný text především z češtiny do cizího jazyka, činí potíže více než polovině respondentů (50), kteří ji ohodnotili známkou 4. Ve třech případech byla označena známkou 5, velmi malé množství respondentů tuto oblast klasifikovalo stupněm 2.

Zvládnutí písemné komunikace bylo hodnoceno spíše pozitivně – 36 absolventů ocenilo své znalosti známkou 3, 28 známkou 2, 17 známkou 4, známky 1 a 5 označilo shodně po třech respondentech.

Také práce s internetem a webovými stránkami nečinila absolventům vesměs potíže, známkou 2 a 3 ohodnotilo 26 a 32 studentů. Pouze 19 studentů považuje tuto oblast za málo, nebo nedostatečně probranou.

Vzhledem k tomu, že žáci SOŠ jsou připravováni ke vstupu na trh práce, kde by měli zastávat funkce středních technických kádrů, zajímali jsme se v dotazníku také na jejich připravenost ke vstupu na trh práce. Z průzkumu jasně vyplývá, že drtivá většina absolventů ( celkem 62 ) se umí orientovat v nabídkách volných míst, pouze 16 absolventů považovalo působení školy v této oblasti za málo či zcela nedostatečné.

Z dotazníku jasně vyplynulo, že poněkud „pokulhávají“ mezipředmětové vztahy, ve kterých by se odrazilo to, co absolventi musí znát – tedy základní zákony, předpisy, vyhlášky, práva a povinnosti, které souvisejí se vstupem na trh práce. 40 a 9 absolventů ohodnotilo znalosti v této oblasti známkami 4 a 5, zhruba třetina je označila za průměrné, známkou 1 hodnotili připravenost pouze 2 absolventi.

S úspěšným přijetím do pracovního poměru souvisí i vstupní pohovor, v přípravě na tento důležitý akt se také projevila malá mezioborová spolupráce a absolventi ji hodnotili neutrálně známkou 3 ve 23 případech známky 4 a 5 udělilo 31 a 7 studentů.

Dotazník


pdf_40
Dotazník pro absolventy (pdf; 63KB)


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.