Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav
Výukové moduly

Projektový záměr

Hlavní aktivita projektu. Vytvoříme 4 pilotní moduly v rámci výuky cizích jazyků (CJ) - angličtiny a němčiny, které budou realizovány a ověřovány během 2 letech při výuce 1054 žáků na 2 školách zapojených do projektu. Za 2 roky bude odučeno 16O modulů. Obsah modulů je navržen na základě výsledů výzkumu "Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů na vstup na trh práce", dále na základě údajů Úřadu práce Břeclav a konzultací s regionálními zaměstnavateli a absolventy SOŠ. Obsah modulů bude specifikován, případně modifikován na základě širšího regionálního průzkumu mezi zaměstnavateli a absolventy, který uskutečníme ve spolupráci s Úř. práce Břeclav. Hlavním kritériem určení obsahu modulů je požadavek zvýšit uplatnitelnost absolventů SOŠ na trhu práce u nás i v EU. Významou roli hraje poloha školy - těsné sousedství s Rakouskem a Slovenskem, tedy nejbližšími státy, kde se naši absolventi mohou ucházet o kvalifikovanou práci. Tvorbou těchto modulů doplňujeme obsah projektu Národního ústavu pro odborné vzdělávání. Výsledky projektu budou sloužit jako vzor pro vytvoření a včlenění podobných modulů do školních vzdělávacích programů na dalších SOŠ.

Obsah modulů:

  1. Studium CJ a informační a komunikační technologie (ICT).
  2. Příprava na novou maturitu z CJ (nový systém / formát hodnocení). Tímto modulem projekt návazuje na národní projekt "Maturita nanečisto" a doplňuje systémový projekt "Kvalita", oba realizované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
  3. Základy vybraných odborností v CJ.
  4. Vstup na trh práce (zdokonalení vybraných kompetencí občanské gramotnosti).

Rozsah 1 modulu bude 17 hodin, trvání 1 pololetí, t.j. přidaná 1 vyučovací hodina CJ týdně (nad rámec běžných 3 hod.). Výuka příslušných modulů se bude realizovat v každém ze 4 ročníků na 1054 žácích obou zapojených škol - SOŠ a OA. Průběh realizace projektu, obsah modulů, postupy a zkušenosti z jejich realizace a z realizace doprovodných aktivit (semináře, přednášky, konzultace, exkurze, studijní pobyty, webové stránky projektu, atd.) budou po prvním roce zpracovány do "Souborů rad a zkušeností dobré praxe" (pro žáky a pedagogy), které budou po odborném posouzení (NÚOV, CZVV) zdarma nabídnuty prostřednictvím partnerů a dalších institucí všem SOŠ (804) v České rep. a v případě zájmu i na jiné stř. školy k ověření a připomínkování. Na tuto výuku zaměstnáme odborníky-rodilé mluvčí (1 z anglicky mluvící země, 1 z německy mluvící země). Výuka ve všech modulech bude probíhat s podporou ICT.

Realizace: únor 2007 - červen 2008

 Z důvodu posunutého začátku realizace projektu ("Rozhodnutí o přidělení dotace" bylo vydáno MŠMT 15.11.2007) byla výuka projektových modulů zahájena 5.2.2007. Angažovali jseme kvalifikované lektory, pro německý jazyk paní Helene Pammer z Rakouska a pro anglický jazyk pana Nicka Moore z Anglie. Protože lektoři nejsou odborně zaměřeni, obsahy modulů jsme upravili takto: 

  1. Studium CJ a základní terminologie informačních a komunikačních technologií (ICT).
  2. Studium CJ a využití informačních a komunikačních technologií (ICT).
  3. Příprava na novou maturitu z CJ (nový systém / formát hodnocení)..
  4. Vstup na trh práce (zdokonalení vybraných kompetencí občanské gramotnosti).

 Realizace výuky projektových modulů - počet žáků:

5.2.-30.6.2007 - 669 žáků

SOŠP E.Beneše Břeclav - 4.modul AJ - 83, 4.modul NJ - 69

                                    3.modul AJ - 77, 3.modul NJ - 74

                                    1.modul AJ - 118, 1.modul NJ - 68

OA Břeclav - 4.modul AJ - 43, 4.modul NJ - 42

                   3.modul AJ - 48, 3.modul NJ - 43

 

1.9.2007-31.1.2008 - 340 žáků

SOŠP E.Beneše Břeclav - 3. a 4. modul AJ - 140

                                    3. a 4. modul NJ - 111

OA Břeclav - 2.modul AJ - 51

                   2.modul NJ - 38

                    

4.2.-30.6.2008 - zapsáno 429 žáků, výuka probíhá

SOŠP E.Beneše Břeclav - 1.modul AJ - 83, 1.modul NJ - 69

                                    2.modul AJ - 77, 2.modul NJ - 74

OA Břeclav - 1.+2.modul AJ - 46

                   1.+2.modul NJ - 44

                  


partneři
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."


"Práce v EU - proč ne?", © 2007 M.P.